Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych działań kulturalnych i edukacyjnych przy szczególnym uwzględnieniu aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.

§

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:

1. Wspieranie rozwoju lokalnej kultury, sztuki i wszelkich działań twórczych.
2. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz edukacyjnej.
3. Rozwój i promocja teatru oraz innych dziedzin sztuki.
4. Integracja różnych środowisk artystycznych.
5. Działalność edukacyjna, wychowawcza oraz terapeutyczna poprzez sztukę.
6. Prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, środowisk defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych marginalizacją.
7. Działania na rzecz swobodnego dostępu do edukacji i informacji kulturalnej niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
8. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem oraz promocją nowych idei i form kreacji artystycznych i kulturalnych.
9. Promocja dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, bądź osiągających wybitne wyniki w nauce, sztuce, i innych dziedzinach aktywności kulturowej.
10. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację.
11. Aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych.
12. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
13. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji działań artystycznych i edukacyjnych.
14. Tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych dla wspierania działalności artystycznej.

§

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie działań artystycznych: spektakli, koncertów, festiwali,happeningów, wystaw, projektów, plenerów, pokazów, projekcji, warsztatów, spotkań, sympozjów, wykładów, szkoleń i innych form edukacji oraz ich nieodpłatną lub odpłatną prezentację.
2. Stworzenie amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych działających na różnych płaszczyznach sztuki.
3. Zorganizowanie i prowadzenie siedziby (klubu) wraz z pomieszczeniami umożliwiającymi pełniejszą realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych (teatralnych, sztuk wizualnych, tanecznych, muzycznych itp.) i terapeutycznych – terapia poprzez sztukę.
5. Organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Organizowanie wycieczek i wypoczynku.
7. Organizowanie wymiany kulturalnej i wymiany doświadczeń, inspirowanie międzymiastowej oraz międzynarodowej wymiany artystów.
8. Organizowanie i wspieranie wszechstronnej pomocy dla zespołów, twórców, wykonawców, dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie.
9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie jej alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
10. Pobudzenie i wspieranie aktywności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
11. Realizacja projektów łączących w sobie różne dziedziny aktywności artystycznej: teatr, film, taniec i muzyka.
12. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalno-oświatowych.
13. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi, unii europejskiej, pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami w sprawach wspierania statutowych celów.
14. Współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań stowarzyszenia.
15. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w celu pozyskania środków na działalność statutową stowarzyszenia.
16. Podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia i innych osób związanych z jego działalnością.